Treatment Process
כניסת מי שופכין תחנת שאיבה ראשית מגובים מכניים אגני שיקוע חול וגרוסת הוצאת חול אגני קדם אוורור אגני שיקוע ראשוני אגני אוורור אגני שיקוע שניוני חיטוי קולחין מי קולחין לחקלאות אגני התעכלות לבוצה סחיטת בוצה אוגר גז לפיד גז מתקן ביולוגי לטיפול בגז מייבש גז מסנן גז תחנת כוח קומפוסטציה הוצאת חול דשן אורגני לחקלאות