שדרוג המכון

תוכניות לשדרוג המכון 
 
 
"תקנות בריאות העם תש"ע - 2010" מגדירות מחדש את איכות מי הקולחין שיש להפיק במכוני טיהור השפכים בישראל. 

הנהלת האיגוד קידמה ביצוע של תכנון כללי לשדרוג מערכות הטיפול בשפכים במכון, כדי להביאו לרמה הנדרשת מהתקנים המחמירים החדשים. כמו כן, החליטה הנהלת האיגוד לתת מענה לגידול עתידי באוכלוסייה בערים החברות באיגוד. הצפי הוא לכמות שפכים כוללת של כ- 150,000 מ"ק ליממה בשנת 2030. 

נבנה מפרט למכרז בינלאומי ובסיומו נבחרה חברת Hazen and Sawyer) H&S) מארה"ב לתכנן את השדרוג ואת ההתאמה לתקנות החדשות.

ביצוע התכנון הכולל ע"י החברה שזכתה במכרז החל בשנת 2011. לאחר 15 חודשי תכנון החברה הגישה את הדו"ח המסכם, שהובא לאישור רשות המים, המשרד להגנת הסביבה, משרד הפנים ומשרד הבריאות.

על פי התכנית, שדרוג המט"ש והרחבתו יעשו תוך שמירה על גמישות תפעולית מירבית, שתאפשר שיפור נוסף באיכות מי הקולחין על זו שקבועה היום בתקנות, למקרה שתחול החמרה נוספת בדרישות.

בשנת 2015 רשות המים ערכה בחינה מחדש של היקף בסוגי העבודות הנדרשות לשדרוג המכון והוחלט לאשר את קידום ביצוע עבודות השדרוג.

 
 
שדרוג איכות הקולחין
 
 

התקנות לאיכויות הקולחין והבוצה בהם המכון נדרש לעמוד הוחמרו, ועקב כך האיגוד מקדם ביצוע שדרוג נוסף למכון להפקת קולחין באיכות שלישונית.

האיגוד ממשיך לקדם את ביצוע השדרוג יחד עם חברות התכנון מארה"ב ומישראל.

האיגוד בוחן יחד עם רשות המים את האפשרות לכלול בשדרוג מערכות מתקדמות לטיפול בשפכים כדוגמת מתקן ממברנות לסינון קולחים.

בשנת 2014 נערכו פגישות במכון הטיהור בהשתתפות נציגי חברות התכנון, נציגי האיגוד ונציגי חברת הניהול והפיקוח של הפרויקט. הפגישות עסקו בכלל הנושאים הקשורים לפרויקט תוך התמקדות במכרז לאספקת הציוד האלקטרו-מכאני ומכרז לביצוע הנדסה אזרחית.  

 
 
 
עיקרי ההמלצות לשדרוג המופיעות בדו"ח החברה המתכננת מתרכזים בשלבים האלה: 
 
  
 

1. קדם טיפול ושיקוע ראשוני

שיפורים שיכללו הקמת מערכת חדשה לחלוטין של מגובים מכאניים ודחסנים בשתי דרגות .

דרגה ראשונה בעלת מרווח סינון של 15 מ"מ ודרגת סינון נוספת בעלת מרווח סינון של 6 מ"מ.

מגובים מכנים, שתפקידם לסנן ולהוציא את הפסולת האנאורגאנית שבשפכים הגולמיים. 

מתקני קדם טיפול החדשים יתוכננו ויבנו לספיקה ממוצעת של 150,000 מ"ק ליממה וילקח בחשבון ספיקות שיא. 

יוקם מתקן חדש שיכלול ארבעה אגנים בגודל המתאים בהם יותקנו משאבות להרחקת חול וגרוסת הקיימים בשפכים הגולמיים.

בהתאם לדרישת משרד להגנת הסביבה יותקן מתקן לטיפול בריחות הנובעים בעיקר מתחנת השאיבה הראשית ומתקני קדם טיפול.

 

 

 2. טיפול ביולוגי שניוני

השיפורים במערך הטיפול הביולוגי השניוני הכרחיים בין היתר כדי להפיק קולחים באיכות שתתאים לטיפול שלישוני משלים במסנני חול גרוויטציונים.

לפי בדיקת מעמיקות וניתוחים תהליכים רבים שבוצעו במהלך התוכנית, שכללו גם הפעלת מיני פיילוט, התברר שיש צורך להפעיל את אגני האוורור מריכוז חמצן מומס גבוה בהרבה מזה הנעשה כיום על מנת להבטיח קולחים שניוניים המתאימים למערכת סינון חול מתוכננת.

בתהליך BNR תתאפשר הרחקת נוטריינטים. אגנים 1 ו-3 יוסבו להרחקת נוטרינטים תלת שלבית. 

יוספו מפוחים ומערכות סיחרור פנימיות.

 לאחר מכן יטופל גם מודל 2. יכולת הטיפול תועמד על  120,000 מ"ק באיכות הנדרשת.

 

 

 

3. טיפול שלישוני הכולל סינון וחיטוי

על מנת לעמוד בדרישות יוקמו מתקני סינון וחיטוי חדשים.

מערך הסינון יכלול אגני סינון גרנולרי גרויטציוני עם מצע של 1.8 מ' וחיטוי היפוכלוריט בספיקה של 60 דקות. 

בסיום, המט"ש יפיק קולחים באיכות נידרשת ומשופרת להשקיה בלתי מוגבלת על פי התקנות.

 
 
 
מתקן סינון
 
        מתקן  סינון

 

 

4. טיפול בבוצה

בהתאם לתקנות המים התשמ"ד 2004 יש לטפל בבוצה עד לרמה של סוג א' לשימוש חקלאי.בשלב זה קומפוסטציה מתבצעת מחוץ למט"ש.

יתווסף אגן התעכלות אחד ושינוי מערך הסמכת בוצה לאפשר הסמכה של בוצה ראשונה יחד עם בוצה ביולוגית עודפת.תידרש תוספת של יחידות הסמכה בוצה חדשות.

 

פירוט ההצעות לשדרוג מובא להלן:

  • הקמת מערכת חדשה של מגובים מכניים 
  • הקמת מתקן חדש לסילוק חול וגרוסת
  • ביצוע שיפורים הנדסיים באגני השיקוע הראשוני
  • הקמת מתקן חדש לאוורור השפכים הגולמיים
  • החלפת מערך האוורור באגני הבוצה המשופעלת במערך המבוסס על פעפוע במקום מאווררי שטח הקיימים היום
  • הקמת מודול נוסף של בוצה משופעלת
  • הקמת אגני סינון גרנולרי גרוויטציוניים בעלי מצע בגובה 180 ס"מ לסינון מי הקולחין
  • הקמת מערך חיטוי למי הקולחין באמצעות היפוכלוריט
  • הקמת אגן התעכלות נוסף למערך אגני ההתעכלות לטיפול בבוצה
  • שינוי מערך הסמכת הבוצה כדי לאפשר גם את הסמכת הבוצה הראשונית בנוסף לבוצה השנייונית
 
 

לפי הערכת חברת התכנון, השיפורים המוצעים יביאו את מכון הטיהור לעמוד בכל התקנים המחמירים של טיפול בשפכים בישראל, כולל ראייה לשינויים צפויים בעתיד.

אומדן המתכנן לעלויות השדרוג כפי שפורטו לעיל הוא 308 מיליון ש"ח.