שיקוע שניוני

 
 
  • השפכים היוצאים מתהליך הבוצה המשופעלת זורמים לאגני שיקוע שניוני.

  • במכון הטיהור קיימים 12 אגני שיקוע שניוני, ארבעה בצורת מלבן ושמונה בצורת עיגול.

  • שטח הפנים הכולל של אגני השיקוע המלבניים הינו 2,500 מ"ר.

  • קוטר כל אחד מהאגנים העגולים הוא 35 מ', והשטח של כל אחד מהם הינו 7,690 מ"ר.

  • סך כל שטח האגנים השניוניים במכון הוא 10,190 מ"ר.

  • באגנים אלה שוקעים חלקיקים מרחפים המכילים בעיקר חיידקים הפעילים לפירוק השפכים.

  • חלק מהחיידקים ששקעו מוחזר לתהליך הבוצה המשופעלת כדי לשמור על ריכוז חיידקים גבוה.

  • שאר החומר ששקע מצורף לבוצה מתהליך השיקוע הראשוני ועובר למתקני הטיפול בבוצה, כפי שיפורט בהמשך.

  • השפכים המטופלים היוצאים מאגני השיקוע השניוני מכונים מי קולחין.

  • לאחר אגני השיקוע השניוני מוזרמים מי הקולחין למאגר תפעולי של חברת מקורות הנמצא בסמוך למכון הטיהור ומשם הם מוזרמים למאגרי תשלובת הקישון בעמק יזרעאל ומשמשים כמי השקיה לגידולים חקלאיים שונים.

 
 

אגני שיקוע שניוני