הטיפול בשפכים

 
  • הטיפול בשפכים המגיעים למכון הטיהור כולל את השלבים הבאים:
 
 
 
 
כל אחד מהתהליכים הנ"ל מפורט בהרחבה בסעיפים הבאים