מתכות בשפכים ובמי קולחין

 
 
 • האיגוד מבצע באמצעות מעבדה חיצונית בדיקות של ריכוזי מתכות בשלבים השונים של הטיפול.

 • בדיקת המתכות נעשית בשפכים הגולמיים, במי הקולחין ובבוצה.

 • ריכוזי המתכות במי הקולחין הוא נושא בעל חשיבות רבה, זאת לנוכח ריכוזי מתכות גבוהים מאוד שנמצאו בקרקעית מפרץ הקישון, חלקן מתכות רעילות ומסוכנות.

 • הקשר הישיר של המתכות לתחלואה של המשתמשים במפרץ והצוללים באיזור אינו ברור עדיין. עם זאת, חשוב לאיגוד להדגיש כי מכון הטיהור אינו תורם מתכות מסוכנות בעת ההזרמות האקראיות של מי קולחין מהמכון לנחל הקישון.

 • מקור המתכות בשפכים הגולמיים הוא בדרך כלל השפכים התעשייתיים המוזרמים למאספי הביוב בערים במתחם האיגוד.

 • המכון לטיהור שפכים מיועד לטיפול בחומרים האורגניים ובחנקן שבשפכים ואינו מיועד לטפל במתכות הנמצאות בשפכים הגולמיים.

 • חלק מהמתכות עשוי לעבור ריאקציות כימיות במהלך שהייתן בתהליכי הטיפול או להתקשר למולקולות גדולות יותר, אורגניות או אי-אורגניות. כמו כן, חלק מהמתכות עשוי לעבור תהליכים פיזיקליים של ספיחה, שיקוע והצטברות בבוצה.

 • חשוב להדגיש שריכוזים גבוהים של מתכות בשפכים הגולמיים עלולים לפגוע בתהליכי הטיפול בשפכים, המבוססים ברובם על פעילות בקטריאלית הרגישה לנוכחות של מתכות כבדות.

 • מתוצאות האנליזות של המתכות בשפכים הנכנסים למכון הטיהור עולה שאין חריגות בריכוזים המותרים לפי חוק העזר העירוני, לא בממוצעים החודשיים ולא בממוצע השנתי. עם זאת, בבדיקות שנעשו בשפכי המפעלים השונים, נמצאו חריגות רבות מהתקן העירוני להזרמת שפכים תעשייתיים למאספי הביוב 

 • תוצאות האנליזות למתכות כבדות בקולחי המכון (ראה טבלה מצורפת) מלמדות שריכוזי המתכות במי הקולחין נמוכים מאוד, משום שרוב המתכות שמגיעות למכון הטיפול בשפכים הגולמיים נספחות לבוצה במהלך הטיפול בשפכים ומסולקות עם הבוצה.

 • המתכות הנחשבות ברמת סיכון גבוהה כמו: כספית, קדמיום, ארסן וכסף היו בכל המדידות בריכוזים הנמוכים מסף הזיהוי.

 • מתכות רעילות אחרות כמו נחושת, כרום, עופרת וניקל נמצאו בריכוזים נמוכים מאוד במי הקולחין.

 • מתוך נתוני המתכות במי הקולחין (ראה טבלה מצורפת) ניתן להסיק שאין מכון הטיהור תורם מתכות כבדות למי נחל הקישון וממנו למימי מפרץ חיפה.

 
 
מתכות במי הקולחין של מכון הטיהור (ממוצעים שנתיים)